Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

         За останні п’ять років викладачі кафедри висвітлили результати своїх наукових досліджень у понад 100 наукових працях , з яких 9 монографій, 13 посібників, 73 наукові статі у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, а також у виданнях, що мають імпакт-фактор, що входять в науко-метричну базу Scopus, зокрема декілька з них за 2019 рік:

1.      Дурняк Б.В., Микитюк О.М., Угрин Я.М., Зачепа А.М., Майба Т.М. Впровадження компетентнісного підходу у освітній простір закладів вищої освіти. [колективна монографія] // Львів. УАД, 2019.−224 с.

2.      Krasivski O., Pasicznyk W. Rosyjskie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy i Polski, Rozdział 10, [w:] A. Piędel, J.Pomiankiewicz, M. Powęska, A. Żebrowski, (red. nauk.), Zagrożenia bezpieczeństwa państwa – wybrane aspekty, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku // Nisko 2018, seria monograficzna Nr 4, s. 177 –188.

3.      Климанська Л.Д., Клос Л.Є, Школяр М.В. та ін. в т. ч. Кравчук С.М. Спеціальні та галузеві соціології: Навчальний посібник // За заг. ред. В.М. Пічі. / Кравчук С. М. Соціологія права. Розділ 12, С. 305-322. Львів: «Новий Світ-2000», 2019. – 422 с.

4.      Микитюк О.М. Зачепа А.М, Микитюк А.І. Дослідження аспектів емоційного вигорання у вчителів системи післядипломної педагогічної освіти // Молодь і ринок. –Дрогобич, №4 (171) 2019. –С. 23-27.

5.      Колосовська І.І. Модернізація публічного управління у сфері соціальної роботи на регіональному рівні // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наук. Праць ДРІДУ НАДУ Дніпро, 2018. – Вип. 4(39).–С.109-114.

6.      Колосовська І.І. Механізми здійснення публічної політики регіонального розвитку Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. член-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 3(60)

7.      Коваленко В., Заплатинський М. Формування публічного характеру фінансової системи України у контексті глобальних процесів структуризації національних економік. // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наук праць ЛНУ ім.І. Франка Вип. 41 - Львів, 2019. С. 203-210

8.      Кравчук С.М. Проєкт закону про культуру в Україні (науково-теоретична розробка). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія :Юриспруденція. Одеса. Вип. 39. 2019. С. 8-12.

9.      Кравчук С.М. Проєкт Закону «Про науковий розвиток, виробництво та використання робототехніки у гірничій справі» (науково-теоретична розробка) // Правові новели. Науковий юридичний журнал. Міжнародний університет бізнесу і права. Херсон. № 8, 2019. С. 34-39.

10. Franchuk V, Omelchuk O. , Melnyk S., Kelman M, Mykytyuk O Identification the ways of counteraction of the threats to the financial security of high-tech-enterprises / V. Franchuk, O. Omelchuk , S. Melnyk, M. Kelman, O. Mykytyuk // VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA / BUSINESS: THEORY AND PRACTICE.− Vilnius. 2019, № 20 P. 555–563. Scopus

11. Sylkin O., Kryshtanovych M., Zachepa A., Bilous S., Krasko A. Modeling the process of applying anti- crisis management in the system of ensuring financial security of the enterprise. // Business: Theory and Practice. – Vilniaus, Lithuania, 2019, P. 446-455/ Scopus

12. Kolosovska I. Early Intervention Service Implementation at the Level of the United Territorial Communities in Ukraine // International Business Information Management Conference (32nd IBIMA) 15-16 November, 2018. Seville, Spain, 2018. – P.2811-2819. (у співавт.) Scopus

 

     Також опубліковано понад 70 тез та матеріалів доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах.

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.