Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Інформаційні системи та технології (126)

Навчальна дисципліна «Філософія і наукове пізнання» сприяє розумінню специфіки філософського осягнення дійсності, формування світоглядно-методологічної культури. Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми молодих науковців неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. Запропонована програма створена на основі найвищих досягнень класичної і сучасної філософії і враховує зростаючий попит на оволодіння філософією як відповідним типом, способом мислення.

Курс порушує найважливіші філософські проблеми науки, а також методологічних шкіл і напрямків. Для побудови курсу в якості базових вибрані історико-філософський і системний підходи. Це дозволяє виявити і зіставити ключові феномени у розвитку філософії науки і методології. Курс тісно пов’язаний з ідеями синтезу знань, що здійснюється через розширення предметних полів досліджень, а також посередництвом формування методологічних технологій, здатних відіграти роль інфраструктур пізнавальної діяльності в усіх її сферах. Курс передбачає сполучення історико-філософських, системних, логічних підходів, і водночас, у своїх завершальних розділах передбачає вихід на використання 1 філософії і методології у процесах розв’язання дослідницьких завдань в областях природничих, технічних і соціально-гуманітарних дисциплін.

Детальніше

Робоча програма з дисципліни «Філософія і наукове пізнання»

Навчальна дисципліна «Педагогічна майстерність» сприяє розумінню сутності сфери і рівня своєї професійної діяльності викладача ВНЗ та можливостей застосування набутих у процесі навчання знань, дослідницьких і практичних навичок. У процесі вивчення навчальної дисципліни у аспірантів формується вміння працювати в команді, аргументувати сформоване рішення, поважати позицію колег під час професійної діяльності. Окрім того, аспіранти вчаться застосовувати застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність і результати освітнього процесу.

В першу чергу відбувається усвідомлення соціальної відповідальності та необхідності дотримання норм науково-педагогічної етики і академічної доброчесності та вимог охорони права інтелектуальної власності у процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення і впровадження їх результатів.

Детальніше

Робоча програма з дисципліни «Педагогічна майстерність»

Методичні вказівки для лекційних і семінарських занять з дисципліни «Педагогічна майстерність»

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.